Bokslutskommuniké för Arbona Jan-Dec 2019

Juli – December 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,2 MSEK (38,1) Koncernens rörelseresultat uppgick till -1,2 MSEK (2,1). Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,3 MSEK (17,7). Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 MSEK...

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman bemyndigade styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, överlåta aktier i dotterbolaget Johnsons i Åre El AB eller något av dess dotterbolag till...

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2019 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Biblioteksgatan 29, 2 tr i Stockholm.     Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som...

Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 16 september 2019 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 206,7 procent. Arbona tillförs cirka 24,7 MSEK efter...