Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman bemyndigade styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, överlåta aktier i dotterbolaget Johnsons i Åre El AB eller något av dess dotterbolag till...

Arbona deltar i nyemission i S2Medical AB

Arbona äger sedan tidigare 20% i S2Medical AB. Den 9 augusti 2017 har slutliga avtal ingåtts avseende en nyemission om 10 Mkr i S2Medical AB till en pre-money värdering om 50 Mkr. Arbona tar sin andel i nyemissionen genom att investera 2 Mkr, och bibehåller därmed sin...