Bokslutskommuniké 2017

    Januari – December 2017 Koncernens omsättning uppgick till 74,5 MSEK (26,5) Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (2,9). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (4,6). Vinst per aktie uppgick till 0,13 kr (0,12). Resultatet från...
Läs mer

Arbona investerar i konsultbolaget Mindbanque AB

Arbona medverkar tillsammans med huvudägare och ledning till en ägaromstrukturering i konsultbolaget Mindbanque. Tillsammans har parterna bildat ett holdingbolag som förvärvat 100% av Mindbanque AB. Arbona har en ägarandel om 30% i holdingbolaget och har investerat...
Läs mer

Merbona gör sin första investering

Merbona Invest AB, där Arbona äger 47,5%, gör sin första investering genom att förvärva ägarandelar (varierande mellan 60-80%) i 4st fastigheter i Stockholm. Fastigheterna består av en blandning av bostäder och lokaler. Merbonas andel av hyresintäkterna uppgår till...
Läs mer

S2Medical lämnar in två patentansökningar

S2Medical utvecklar produkter och tjänster för behandling av brännskador och svårläkta sår. S2Medical har nyligen lämnat in två nya patentansökningar:   Negative Pressure Wound Therapy En medicinteknisk produkt för undertrycksbehandling av sår, så kallad negative...
Läs mer

Arbona investerar i fastighetsinvesteringsbolag och beslutar om nyemission

Arbona investerar tillsammans med två andra parter i det nybildade fastighetsinvesteringsbolaget Merbona Invest AB. Arbonas investering uppgår till 66,5 Mkr och ger en ägarandel på 47,5%. Merbona Invest AB är ett nybildat bolag och har för närvarande inga...
Läs mer

Halvårsrapport 2017

Jan – Jun 2017 Koncernens omsättning uppgick till 35,0 MSEK (0). Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,7). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (-5,6). Vinst per aktie uppgick till 0,03 kr    (-0,15). Resultatet från kortfristiga...
Läs mer

Arbona deltar i nyemission i S2Medical AB

Arbona äger sedan tidigare 20% i S2Medical AB. Den 9 augusti 2017 har slutliga avtal ingåtts avseende en nyemission om 10 Mkr i S2Medical AB till en pre-money värdering om 50 Mkr. Arbona tar sin andel i nyemissionen genom att investera 2 Mkr, och bibehåller därmed sin...
Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för...
Läs mer

Kompletterande information inför årsstämma

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 8) Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 150 000 SEK (100 000). Som huvudregel föreslås gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om...
Läs mer

Arbona publicerar Årsredovisning 2016

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arbona AB är skyldigt att offentliggöra...
Läs mer