Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA   Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 klockan 10:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.   Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den...
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.   Stämman beviljade ansvarsfrihet...
Läs mer

Uppdatering fusionsprocess

Arbetet att förbereda för den sedan tidigare aviserade fusionen mellan Arbona AB (publ) ”Arbona” och Mertiva AB (publ) ”Mertiva” fortgår. Fusionsplanen har godkänts av styrelserna i både Arbona och Mertiva samt skickats in till Bolagsverket för registrering. Beslut om...
Läs mer

Arbona slår ihop aktieslag

I enlighet med beslut på Arbonas extra stämma den 26 maj 2020, så kommer Arbona bara ha ett aktieslag. Det betyder att befintliga B-aktier ersätts med A-aktier i relationen 1:1, dvs varje befintlig B-aktie ersätts av 1 (en) ny A-aktie. Avstämningsdag för bytet är den...
Läs mer

Arbona AB (publ) publicerar årsredovisning

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2019. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB...
Läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 11:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.   Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av...
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma den 26 maj i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Att i enlighet med framlagt förslag ändra bolagsordning så att det bara finns ett aktieslag, stam A, och att aktier av stam B därmed omvandlas till aktier av stam A (en aktie stam B blir en...
Läs mer

Underlag inför extra bolagsstämma

Kompletta underlag inför den extra bolagsstämman den 26 maj finns nu på Arbonas hemsida, www.arbona.se . Numreringen av punkterna på dagordningen har justerats då det var en felaktig numrering i kallelsen. Korrekt numrering av punkterna på dagordningen är: Val av...
Läs mer

Ägare föreslår en fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)

Större aktieägare i Arbona AB (publ) (”Arbona”) och större aktieägare i Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras. Bakom förslaget står bl a Triega AB (som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i...
Läs mer

Arbona ändrar datum för årsstämma till 30 juni

Styrelsen för Arbona AB (publ) har beslutat att ändra datum för årsstämman till den 30 juni 2020. Separat kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon:...
Läs mer