Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
augusti 31, 2022

Arbona publicerar halvårsrapport

Sammanfattning av perioden Januari-juni 2022 Koncernens intäkter uppgick till 36,0 MSEK (27,0 motsvarande period föregående år) Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-3,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -168,5 MSEK (1,1). Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,00). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 293,9 MSEK  (1 397,4) […]
Läs mer...
juli 18, 2022

Arbona avtalar om investering i BGOG Invest AB

Arbona har idag tecknat avtal om att förvärva 20% av aktierna i BGOG-gruppen. Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel på cirka 7,1. Gruppen består av bolagen Likvidum AB och Calculate Group Sweden AB, båda med huvudkontor i Johanneshov i Stockholm. Verksamheternas omsättning det senaste verksamhetsåret uppgick till 54,6 MSEK, vilket innebar en […]
Läs mer...
juni 14, 2022

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK). Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik […]
Läs mer...
maj 16, 2022

Arbona AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2021. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se   Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och […]
Läs mer...
maj 12, 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet […]
Läs mer...
februari 28, 2022

Arbona publicerar bokslutskommuniké

Juli – December 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 37,5 (28,4) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,0 (1,0) MSEK. Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 8,8 (1,1) MSEK. Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 50,6 (122,0) MSEK. Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 4,2 (1,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 66,7 (124,5) MSEK, […]
Läs mer...
december 15, 2021

Arbona beslutar om incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämmobeslut från den 16 juni 2021, så har styrelsen i Arbona AB (publ) idag beslutat om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.   Programmet består av att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva totalt 522 000 köpoptioner (motsvarande 0,1% av totalt antal aktier) med följande villkor: En köpoption ger rätt […]
Läs mer...
december 13, 2021

Komplettering av pressmeddelande från den 10 december 2021

Det har inkommit önskemål om kompletterande information angående pressmeddelandet från den 10 december 2021, att Arbonas helägda dotterbolag Merbona Invest AB ombildat fastigheten Odin 19 till bostadsrättsförening.   Pressmeddelandet kompletteras därför med följande information: Före ombildningen ägde Merbona Invest AB indirekt 80,16% av fastigheten Bokfört värde på Merbona Invest AB:s andel i fastigheten innan ombildningen […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB