Juli – December 2021
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 37,5 (28,4) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,0 (1,0) MSEK.
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 8,8 (1,1) MSEK.
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 50,6 (122,0) MSEK.
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 4,2 (1,3) MSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 66,7 (124,5) MSEK, varav 64,9 (123,8) MSEK är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,12 (0,24) kr.

 

 

Januari – December 2021

 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 64,0 (51,4) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till    1,2 (0,2) MSEK.
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 11,2 (1,3) MSEK.
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 47,8 (120,9) MSEK.
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 9,2 (1,5) MSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 67,6 (123,0) MSEK, varav 66,1 (121,9) MSEK är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,13 (0,23) kr.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till   1 462,4 (1 396,3) MSEK eller 2,80 (2,67) SEK per aktie.
 • Latenta övervärden i noterade innehav uppgick vid periodens slut till 275 (70) MSEK eller 0,53 (0,13) kr per aktie.

 

Efter periodens slut har den negativa börsutvecklingen inneburit att per 2022-02-25 så har det latenta övervärdet minskat till ett latent undervärde om 12 MSEK.

Den kompletta Bokslutskommunikén återfinns i bifogad pdf, samt på www.arbona.se .

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022, kl 07:20.

220228 Arbona publicerar bokslutskommunike

Bokslutskommunike 2021 Arbona AB

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Jan – Jun 2021

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernens rörelseresultat för perioden belastas av negativa redovisade resultat i dotterbolagen. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-1,9) till följd av erhållna utdelningar från, och mindre reavinster vid omallokering av, de kortfristiga placeringarna.

 

Bolagets tillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, för innehav ägda i kapitalförsäkring har bedömningen gjorts för den totala portföljen i kapitalförsäkring (inte per innehav). Om man skulle värdera de värdepapper som handlas på svensk börs, MTF eller Alternativa Listan till senaste kurs per 2021-06-30, så skulle värdet uppgå till 175 MSEK mer än det bokförda värdet, en ökning med 105 MSEK jämfört med 2020-12-31.

 

Bokfört eget kapital per aktie är oförändrat jämfört med periodens början och uppgår till 2,67 kr/aktie (1,78).

 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arbona.se .

210831 Halvårsrapport Arbona

 

För mer information, kontakta:

 

VD:                 Martin Zetterström

E-post:            martin@arbona.se

Mobil:             +46 733 14 14 06

 

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:50 CET

[1] Jämförelsetalen för föregående år avser Arbona-koncernen före fusionen med Mertiva AB som genomfördes i november 2020.

Juli – December 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,4 MSEK (27,1)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-1,2).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,1 MSEK (-0,2).
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 122,0 MSEK (0)
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,3 MSEK (1,4).
 • Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -0,3 MSEK (-8,6).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 124,5 MSEK (-8,7), varav 123,8 (-8,7) är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,24 kr (-0,12).

 

 

Januari – December 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 51,4 MSEK (54,8).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till      0,2 MSEK (-4,0).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,3 MSEK (14,2).
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 122,0 MSEK (0)
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 MSEK (0,7).
 • Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -1,1 MSEK (-8,6).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 123,0 MSEK (1,8), varav 121,9 (1,8) är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,23 kr (0,02).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till   1 395,8 MSEK (134,8) eller 2,67 SEK per aktie (1,81).
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 336,1 MSEK (16,8).

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernens resultat efter skatt för helåret 2020 uppgick till 123,0 MSEK (1,8) och kan nästan i sin helhet förklaras av den bokföringsmässiga reavinst om 118,9 MSEK som uppstod när Arbonas innehav i Eastnine AB (publ) flyttades från kapitalförsäkring till aktiedepå. Det latenta övervärdet i kapitalförsäkringen minskade därmed med samma belopp.

Eget kapital per aktie har under året ökat med 47%, från 1,81 kr/aktie till 2,67 kr/aktie.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2026, kl 08:30.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

210226 Arbona publicerar bokslutskommunike

Bokslutskommunike 2020 Arbona AB

 

Jan – Jun 2020

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020 har varit:

 

200831 Halvårsrapport Arbona

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:30 CET

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2019. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

200604 Arbona publicerar årsredovisning

Årsredovisning Arbona 2019

 

Juli – December 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,2 MSEK (38,1)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -1,2 MSEK (2,1).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,3 MSEK (17,7).
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 MSEK (-0,3).
 • Resultat från nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -8,6 MSEK (0,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (18,5). Vinst per aktie uppgick till -0,11 kr (0,33).

 

 

Januari – December 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 54,8 MSEK (70,7)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till      -4,0 MSEK (1,2).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 14,6 MSEK (16,8).
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 0,7 MSEK (0,2) av resultatet.
 • Resultat från nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -8,6 MSEK (0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (16,5). Vinst per aktie uppgick till 0,03 kr (0,30).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 135,3 MSEK (108,3) eller 1,82 SEK per aktie (1,94).
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 16,8 MSEK (21,6).

 

 

 

 

200228 Bokslutskommunike Arbona AB

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020, kl 08:30.

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Jan – Jun 2019

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2019 har varit:

 

 

Portföljbolagen

 

Johnsons El AB

Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet. Arbona äger 100% av Johnsons El. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 28 MSEK (33) och ett rörelseresultat om -1,7 Mkr (0,5). Resultatet belastas dels av flyttkostnader och dels av förluster i ett par fastprisprojekt.

 

Merbona Invest AB

Arbona investerade i Merbona Invest i slutet av 2017 och äger 47,5% av Merbona Invest. Under första halvåret såldes två av fastigheterna till de boende (genom ombildning till bostadsrätt). Merbona Invest AB upprättar inte koncernredovisning, men med tillämpning av Arbonas redovisningsprinciper (K3) så hade Merbona-koncernen redovisat ett nettoresultat om c:a 29,5 Mkr för första halvåret.

 

 

 

Mindbanque AB

Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB).

Mindbanque uppvisar ett nettoresultat för perioden om c:a 1,6 MSEK.

 

 

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster för behandling och läkning av brännskador och kroniska sår. Efter börsnoteringen under hösten 2018 så äger Arbona 13,8% av kapitalet i S2Medical. Innehavet är i halvårsrapporten värderat till introduktionskursen vid noteringen, 14,50 kr/aktie. Vid denna rapports publicering så står kursen i 13,15 kr/aktie, vilket innebär en orealiserad värdeminskning om 2,1 MSEK.

 

TCECUR AB (publ)

I april 2019 förvärvade Arbona c:a 10% av aktierna i TCECUR AB (publ). TCECUR är en koncern bestående av bolag verksamma inom säker radiokommunikation, installation av brandlarm, övervakningssystem, passersystem m.m. i första hand inriktade mot företag, kommuner och myndigheter. 2018 omsatte TCECUR 188 Mkr och gjorde ett EBITDA-resultat om 2,4 Mkr. Innehavet i TCECUR är i halvårsrapporten värderat till anskaffningsvärdet, 21 kr/aktie. Vid denna rapports publicering så står kursen i 20,00 kr/aktie, vilket innebär en orealiserad värdeminskning om 0,5 MSEK.

 

 

Kapitalförvaltningen

Då kassan i Arbona under första halvåret var begränsad, så har kapitalförvaltningen präglats av låg aktivitet. Resultatet från de kortfristiga placeringarna uppgick under perioden till -0,7 MSEK (0,5).

 

Händelser efter periodens utgång

Offentliggörande av företrädesemission i Arbona AB (se ovan).

 

 

Organisation och koncernstruktur

Arbona AB (publ) har en anställd VD, Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Fredrik Isberg.

 

Koncernstruktur
Moderbolag  
Arbona AB (publ)  
 
Dotterbolag
Arbona Growth AB 100%
Arbona Nordic AB 100%
Arbona Fastighet AB 100%
Siana AB 100%
Eroc Technology AB 100%
Johnsons i Åre El AB 100%
          Johnsons i Östersund El AB (100%)
          Fastighetsaktiebolaget Solbringen 2 i Åre (100%)
 
Intressebolag
Merbona Invest AB 47,5%
BG29Holding AB 30%
          Mindbanque AB (100%)

 

 

 

Kommande bokslutskommuniké

Nästa bokslutskommuniké planeras att offentliggöras den 28 februari 2020.

 

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 55 746 018 SEK, fördelat på 24 776 008 aktier av serie A och 30 970 010 aktier av serie B.

Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A.

 

Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Stockholm den 29 augusti, 2019

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:           martin@arbona.se                                                           Arbona AB (publ)

Mobil:            +46 733 14 14 06

 

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti kl 08:40 CET

190829 Halvårsrapport Arbona

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2018. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Årsredovisning Arbona 2018

Juli – December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

 

 

Januari – December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7  MSEK (73,6)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).

 

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade värdepapper och i fastigheter förekommer. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit:

 

Arbona är med nuvarande kapitalbas i princip fullinvesterat, en nyemission på c:a 24 MSEK genomfördes under året, varav 10 MSEK användes för att amortera på förvärvslån i samband med investeringen i Merbona (efter amorteringen uppgår Arbonas skuld till Mertiva till 20 MSEK). Målsättningen är att ytterligare en nyemission av samma storleksordning ska genomföras under 2019 för att amortera ytterligare på förvärvslånet samt att möjliggöra nya investeringar.

 

 

Portföljbolagen

Johnsons El

Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet.

Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 71,3 MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 MSEK. Under året har även en fastighet i Åre förvärvats för 6,3 MSEK dit Åre-verksamheten planerar att flytta under första halvåret 2019.

 

 

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster inom sårläkning. Arbona äger 13,8% av kapitalet i S2Medical. Under 2018 har två nyemissioner och en börsintroduktion genomförts i S2Medical. Då S2Medical numera är börsnoterat så kommenterar Arbona inte längre S2:s operativa eller finansiella utveckling utan hänvisar till S2Medicals egna pressmeddelanden. Nyemissionen genomfördes till en värdering om 164 MSEK post-money. I och med nyemissionen i samband med börsintroduktionen så klassificeras inte längre innehavet i S2Medical som ett intressebolag. I enlighet med K3-regelverket så har aktierna omklassificerats till långfristiga finansiella anläggningstillgångar och omvärderats till marknadsvärde vid nyemissionstidpunkten. Detta har inneburit en resultateffekt på c:a 18,4 MSEK som redovisas under Resultat från intressebolag i Arbonas koncernredovisning.

 

Merbona Invest

I oktober 2017 investerade 66,5 MSEK mot 47,5% ägarandel i fastighetsbolaget Merbona Invest AB och den 1 november 2017 förvärvade Merbona Invest AB ägarandelar i 4st fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheterna har årliga intäkter uppgående till c:a 10 MSEK. Under 2018 har fokus legat på förvaltning av dessa fastigheter. Merbona upprättar ingen koncernredovisning, men om Merbona skulle upprätta en koncernredovisning så skulle Merbona-koncernens resultat, efter koncernmässiga avskrivningar på fastigheter om 6,7 Mkr, uppgå till c:a -3,7 MSEK efter skatt.

 

Mindbanque

Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB). Omsättningen i Mindbanque uppgick under 2018 till c:a 25 MSEK och resultatet efter skatt till c:a 1,2 MSEK.

 

Kapitalförvaltningen

Under 2018 har endast ett begränsat kapital förvaltats i den kortfristiga portföljen. Resultat från den kortfristiga förvaltningen har under 2018 uppgått till 0,2 MSEK. I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde. Under perioden från 2018-12-31 fram till och med 2019-02-27 så har marknadsvärdet på portföljen sjunkit med c:a 0,7 MSEK, värdeminskningen är till största delen hänförlig till en kursnedgång i Mekonomen.

 

Händelser efter periodens utgång

I februari 2019 sålde Merbona Invest AB sina andelar i fastigheterna Munin 5 och Munin 6. Försäljningen skedde i bolagsform och reavinsten i Merbona Invest AB uppgick till c:a 30 MSEK. Likviden som Merbona fick in vid försäljningen har använts för att amortera på den skuld Merbona haft till Mertiva. Efter denna amortering uppgår Merbonas skuld till 30 MSEK.

 

 

 

Organisation

Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen Arbona Growth AB, Arbona Nordic AB, Arbona Fastighet AB, Siana AB, Eroc Technology AB och Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB).

 

Arbona har ägarandelar i intressebolagen Merbona Invest AB, och Mindbanque AB. Vidare äger Arbona 13,8% av kapitalet i S2Medical AB (publ), som inte längre klassificeras som intressebolag.

 

Arbona AB (publ) har bara en anställd, bolagets VD Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Fredrik Isberg.

 

Årsstämma och förslag till utdelning

Arbona AB:s årsstämma planeras hållas den 4 juni 2019. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

 

Kommande halvårsrapport

Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 29 augusti 2019.

 

 

 

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgår till 55 746 018 SEK fördelat på 24 776 008 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Mer information finns på www.arbona.se

 

 

Stockholm den 28 februari, 2019

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:           martin@arbona.se                                                          Arbona AB (publ)

Mobil:            +46 733 14 14 06

 

190228 Bokslutskommunike Arbona AB

Jan – Jun 2018

 

Se fullständig rapport här: 180828 Halvårsrapport Arbona

2022 © All rights reserved by Arbona AB