Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

220614 Kommunike fran arsstamma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, har tidigare kallats till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. I kallelsen står det felaktigt att sista dag för poströstning är den 3 juni.

Korrekt sista datum att poströsta är den 13 juni 2022.

 

Rättad kallelse finns på www.arbona.se .

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2021. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

Årsredovisning Arbona AB 2021

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Kallelse Årsstämma Arbona

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämmobeslut från den 16 juni 2021, så har styrelsen i Arbona AB (publ) idag beslutat om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

 

Programmet består av att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva totalt 522 000 köpoptioner (motsvarande 0,1% av totalt antal aktier) med följande villkor:

 

VD avser att förvärva 313 200 köpoptioner och CFO avser att förvärva 208 800 köpoptioner.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211215 Arbona beslutar om incitamentsprogram

Det har inkommit önskemål om kompletterande information angående pressmeddelandet från den 10 december 2021, att Arbonas helägda dotterbolag Merbona Invest AB ombildat fastigheten Odin 19 till bostadsrättsförening.

 

Pressmeddelandet kompletteras därför med följande information:

 

Efter ombildningen ovan har Merbona Invest AB kvar ett indirekt ägande om 62,35% i fastigheten Kålroten 3 i Stockholm. Fastigheten Kålroten 3 ägs tillsammans med 27 andra andelsägare (huvudsakligen privatpersoner). Det gemensamma ägandet styrs av ett samägandeavtal (likt vad som funnits i Odin 19 och tidigare Munin 5 och Munin 6) som reglerar hur fastigheten ska driftas, samt reglerar hur fastigheten kan säljas.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211213 Komplettering av pressmeddelande från den 10 december 2021

Arbonas dotterbolag Merbona Invest AB har ombildat fastigheten Odin 19 till en bostadsrättsförening.

 

Merbona Invest AB med dotterbolag utträder per idag som medlemmar ur föreningen, och Merbona-koncernen har därmed inte längre några ägarintressen i fastigheten.

 

Ombildningen innebär en reavinst för Arbona-koncernen om cirka 34 MSEK.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211210 Arbonas dotterbolag ombildar fastighet till Brf

Arbona har deltagit i nyemissionen som nyligen genomförts i TCECUR AB (publ). Totalt har Arbona tecknat 483 574 aktier till kursen 32 kr/aktie, för totalt cirka 15,5 Mkr.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211206 Arbona har deltagit i nyemission i TCECUR

Arbona har idag erhållit slutbetalning om 1,0 MUSD (8,7 MSEK) avseende försäljningen av aktier i Protein Sciences som Arbona (tidigare Mertiva) tidigare meddelat återstod att utbetalas. Efter denna utbetalning återstår mindre belopp att erhålla utspritt under ett antal år. Dessa belopp är av marginell storlek och Arbona kommer därför inte att pressmeddela särskilt när dessa erhålls.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

210928 Arbona erhåller slutbetalning för PSC-aktier

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Arbona har deltagit i en nyemission i ZealiD. ZealiD är ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för digital identifiering och digitala signaturer. ZealiD:s lösning är en av få som uppfyller den högsta säkerhetsnivån, sk kvalificerade signaturer, enligt EU:s regelverk eIDAS som är giltigt i EU:s 27 medlemsländer. Vidare är ZealiD, så vitt ZealiD och Arbona känner till, den enda aktör som har en godkänd och certifierad lösning för identifiering enligt den högsta säkerhetsnivån som är i det närmaste helautomatiserad. Konkurrerande lösningar kräver antingen fysisk identifiering (t ex på ett bankkontor) eller identifiering via ”manuell” videokonferens.

- ”Vi ser stor potential i ZealiD:s lösning som uppfyller den de högsta säkerhetskraven i EU till en betydligt lägre kostnad än konkurrenterna. Vidare är digital identifiering och digitala signaturer i stora delar av Europa inte lika utbrett som i Norden. Där finns det potential att ta intressanta marknadspositioner”, säger Martin Zetterström, VD för Arbona.

- ”Vi är glada att ha fått in en kapitalstark och långsiktig delägare som Arbona i ZealiD. Med denna emission i ryggen hoppas vi kunna landa viktiga ordrar under hösten som bevisar både den tekniska och kommersiella potentialen i vår lösning”, säger Philip Hallenborg VD och grundare av ZealiD.

 

Emissionen var på 20 Mkr varav Arbona har investerat 12 Mkr. Övriga 8 Mkr tecknades av befintliga ägare i ZealiD. Efter emissionen uppgår Arbonas ägarandel till 5%.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

210809 Arbona investerar i ZealiD

2022 © All rights reserved by Arbona AB