Arbona har idag tecknat avtal om att förvärva 20% av aktierna i BGOG-gruppen. Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel på cirka 7,1.

Gruppen består av bolagen Likvidum AB och Calculate Group Sweden AB, båda med huvudkontor i Johanneshov i Stockholm. Verksamheternas omsättning det senaste verksamhetsåret uppgick till 54,6 MSEK, vilket innebar en tillväxt om cirka 46% jämfört med föregående år, samt med ett rörelseresultat om 10,5 MSEK.

Likvidum är en låneförmedlare till privatpersoner och startade verksamheten 2015. Calculate säljer bolagsrapporter samt branschanalyser till små och medelstora företag. Verksamheten har funnits sedan 2012.

’’Vi ser fram emot att vidareutveckla verksamheterna tillsammans med grundarna Olle Gordh och Bashir Goriya. De har påvisat en god tillväxt och lönsamhet sedan start och vår förhoppning är att vi tillsammans ska ta ytterligare steg på denna resa’’, säger Martin Zetterström, VD för Arbona.  

Affären förväntas genomföras under tredje kvartalet och är villkorad av att Finansinspektionen godkänner ägarförändringen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022, kl 10:15.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Juli – December 2021
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 37,5 (28,4) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,0 (1,0) MSEK.
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 8,8 (1,1) MSEK.
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 50,6 (122,0) MSEK.
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 4,2 (1,3) MSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 66,7 (124,5) MSEK, varav 64,9 (123,8) MSEK är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,12 (0,24) kr.

 

 

Januari – December 2021

 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 64,0 (51,4) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till    1,2 (0,2) MSEK.
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 11,2 (1,3) MSEK.
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 47,8 (120,9) MSEK.
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 9,2 (1,5) MSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 67,6 (123,0) MSEK, varav 66,1 (121,9) MSEK är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,13 (0,23) kr.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till   1 462,4 (1 396,3) MSEK eller 2,80 (2,67) SEK per aktie.
 • Latenta övervärden i noterade innehav uppgick vid periodens slut till 275 (70) MSEK eller 0,53 (0,13) kr per aktie.

 

Efter periodens slut har den negativa börsutvecklingen inneburit att per 2022-02-25 så har det latenta övervärdet minskat till ett latent undervärde om 12 MSEK.

Den kompletta Bokslutskommunikén återfinns i bifogad pdf, samt på www.arbona.se .

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022, kl 07:20.

220228 Arbona publicerar bokslutskommunike

Bokslutskommunike 2021 Arbona AB

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Jan – Jun 2021

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernens rörelseresultat för perioden belastas av negativa redovisade resultat i dotterbolagen. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-1,9) till följd av erhållna utdelningar från, och mindre reavinster vid omallokering av, de kortfristiga placeringarna.

 

Bolagets tillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, för innehav ägda i kapitalförsäkring har bedömningen gjorts för den totala portföljen i kapitalförsäkring (inte per innehav). Om man skulle värdera de värdepapper som handlas på svensk börs, MTF eller Alternativa Listan till senaste kurs per 2021-06-30, så skulle värdet uppgå till 175 MSEK mer än det bokförda värdet, en ökning med 105 MSEK jämfört med 2020-12-31.

 

Bokfört eget kapital per aktie är oförändrat jämfört med periodens början och uppgår till 2,67 kr/aktie (1,78).

 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arbona.se .

210831 Halvårsrapport Arbona

 

För mer information, kontakta:

 

VD:                 Martin Zetterström

E-post:            martin@arbona.se

Mobil:             +46 733 14 14 06

 

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:50 CET

[1] Jämförelsetalen för föregående år avser Arbona-koncernen före fusionen med Mertiva AB som genomfördes i november 2020.

Juli – December 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,4 MSEK (27,1)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-1,2).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,1 MSEK (-0,2).
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 122,0 MSEK (0)
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,3 MSEK (1,4).
 • Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -0,3 MSEK (-8,6).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 124,5 MSEK (-8,7), varav 123,8 (-8,7) är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,24 kr (-0,12).

 

 

Januari – December 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 51,4 MSEK (54,8).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till      0,2 MSEK (-4,0).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,3 MSEK (14,2).
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 122,0 MSEK (0)
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 MSEK (0,7).
 • Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -1,1 MSEK (-8,6).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 123,0 MSEK (1,8), varav 121,9 (1,8) är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie uppgick till 0,23 kr (0,02).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till   1 395,8 MSEK (134,8) eller 2,67 SEK per aktie (1,81).
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 336,1 MSEK (16,8).

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernens resultat efter skatt för helåret 2020 uppgick till 123,0 MSEK (1,8) och kan nästan i sin helhet förklaras av den bokföringsmässiga reavinst om 118,9 MSEK som uppstod när Arbonas innehav i Eastnine AB (publ) flyttades från kapitalförsäkring till aktiedepå. Det latenta övervärdet i kapitalförsäkringen minskade därmed med samma belopp.

Eget kapital per aktie har under året ökat med 47%, från 1,81 kr/aktie till 2,67 kr/aktie.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2026, kl 08:30.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

210226 Arbona publicerar bokslutskommunike

Bokslutskommunike 2020 Arbona AB

 

Jan – Jun 2020

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020 har varit:

 

200831 Halvårsrapport Arbona

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:30 CET

Större aktieägare i Arbona AB (publ) (”Arbona”) och större aktieägare i Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras. Bakom förslaget står bl a Triega AB (som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i Mertiva), Fredrik Grevelius (som är Arbonas näst största aktieägare och äger en mindre andel aktier i Mertiva), Staffan Malmer (som är tredje största aktieägare i både Arbona och Mertiva, men har en större ägarandel i Arbona) samt Fredrik Isberg (som är fjärde största ägare i Arbona och inte äger några aktier i Mertiva). Totalt står ägare representerande 52% av kapital och 50% av röster i Arbona samt ägare representerande 55% av kapital och 41% av röster i Mertiva bakom förslaget.

Motivet är att det finns operativa och finansiella synergier mellan bolagen som båda är noterade investeringsföretag. Vidare är flera av de större ägarna desamma i båda bolagen. Dessa ägare har därför föreslagit att bolagen ska fusioneras till ett bolag.

Fusionen föreslås genomföras så att Mertiva fusioneras upp i Arbona och Arbona blir därmed det kvarvarande bolaget. Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.

Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Detta innebär att efter fusionen kommer 14% av kapitalet och 62% av rösterna i det fusionerade bolaget att tillfalla Arbonas nuvarande aktieägare. 86% av kapitalet och 38% av rösterna kommer att tillfalla Mertivas nuvarande aktieägare.

Processen framåt innebär att styrelserna i respektive bolag kommer att utvärdera förslaget, och om de stöder förslaget så ska en fusionsplan upprättas och läggas fram på årsstämmorna i Arbona och Mertiva den 30 juni.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020, kl 22:30.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

 200518 Ägare föreslår fusion mellan Arbona och Mertiva

Juli – December 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,2 MSEK (38,1)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -1,2 MSEK (2,1).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,3 MSEK (17,7).
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 MSEK (-0,3).
 • Resultat från nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -8,6 MSEK (0,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (18,5). Vinst per aktie uppgick till -0,11 kr (0,33).

 

 

Januari – December 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 54,8 MSEK (70,7)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till      -4,0 MSEK (1,2).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 14,6 MSEK (16,8).
 • Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 0,7 MSEK (0,2) av resultatet.
 • Resultat från nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -8,6 MSEK (0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (16,5). Vinst per aktie uppgick till 0,03 kr (0,30).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 135,3 MSEK (108,3) eller 1,82 SEK per aktie (1,94).
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 16,8 MSEK (21,6).

 

 

 

 

200228 Bokslutskommunike Arbona AB

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020, kl 08:30.

 

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Arbonas portföljbolag Johnsons El (bestående av Johnsons i Åre El AB och dotterbolaget Johnsons i Östersund El AB) slår ihop sin kraftverksamhet (elinstallationer inom bl a vattenkraft, vindkraft, ställverk och elnät) med Jemtel Kraftteknik AB. Jemtel Kraftteknik AB är ett dotterbolag till Jemtel AB.

Efter samgåendet kommer Johnsons El att äga 49% i Jemtel Kraftteknik AB och Jemtel AB kommer att äga 18% i Johnsons i Åre El AB, och Arbona AB (publ) minskar därmed sitt ägande till 82%. Jemtel Kraftteknik AB omsatte 2018 c:a 7 Mkr och gjorde ett rörelseresultat om c:a 1,2 Mkr.

Tillträde är planerat direkt efter årsskiftet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november kl 08:15.

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

191122 Arbonas portfoljbolag Johnsons El gor satsning pa Kraft

Den 16 september 2019 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 206,7 procent. Arbona tillförs cirka 24,7 MSEK efter emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK motsvarande en teckningsgrad om ca 206,7 procent. 24,8 MSEK tecknades med företrädesrätt (motsvarande ca 99 procent) och 27 MSEK tecknades utan företräde. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut omkring den 19 september 2019. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

När Arbonas företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 74 328 024 stycken, varav 43 358 014 A-aktier och 30 970 010 B-aktier, aktiekapitalet kommer att uppgå till 74 328 023,68 SEK.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic MTF till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas ske i oktober 2019.

Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september kl 7:50 CET.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

190918 Arbonas foretradesemission overtecknad

Jan – Jun 2019

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2019 har varit:

 

 

Portföljbolagen

 

Johnsons El AB

Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet. Arbona äger 100% av Johnsons El. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 28 MSEK (33) och ett rörelseresultat om -1,7 Mkr (0,5). Resultatet belastas dels av flyttkostnader och dels av förluster i ett par fastprisprojekt.

 

Merbona Invest AB

Arbona investerade i Merbona Invest i slutet av 2017 och äger 47,5% av Merbona Invest. Under första halvåret såldes två av fastigheterna till de boende (genom ombildning till bostadsrätt). Merbona Invest AB upprättar inte koncernredovisning, men med tillämpning av Arbonas redovisningsprinciper (K3) så hade Merbona-koncernen redovisat ett nettoresultat om c:a 29,5 Mkr för första halvåret.

 

 

 

Mindbanque AB

Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB).

Mindbanque uppvisar ett nettoresultat för perioden om c:a 1,6 MSEK.

 

 

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster för behandling och läkning av brännskador och kroniska sår. Efter börsnoteringen under hösten 2018 så äger Arbona 13,8% av kapitalet i S2Medical. Innehavet är i halvårsrapporten värderat till introduktionskursen vid noteringen, 14,50 kr/aktie. Vid denna rapports publicering så står kursen i 13,15 kr/aktie, vilket innebär en orealiserad värdeminskning om 2,1 MSEK.

 

TCECUR AB (publ)

I april 2019 förvärvade Arbona c:a 10% av aktierna i TCECUR AB (publ). TCECUR är en koncern bestående av bolag verksamma inom säker radiokommunikation, installation av brandlarm, övervakningssystem, passersystem m.m. i första hand inriktade mot företag, kommuner och myndigheter. 2018 omsatte TCECUR 188 Mkr och gjorde ett EBITDA-resultat om 2,4 Mkr. Innehavet i TCECUR är i halvårsrapporten värderat till anskaffningsvärdet, 21 kr/aktie. Vid denna rapports publicering så står kursen i 20,00 kr/aktie, vilket innebär en orealiserad värdeminskning om 0,5 MSEK.

 

 

Kapitalförvaltningen

Då kassan i Arbona under första halvåret var begränsad, så har kapitalförvaltningen präglats av låg aktivitet. Resultatet från de kortfristiga placeringarna uppgick under perioden till -0,7 MSEK (0,5).

 

Händelser efter periodens utgång

Offentliggörande av företrädesemission i Arbona AB (se ovan).

 

 

Organisation och koncernstruktur

Arbona AB (publ) har en anställd VD, Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Fredrik Isberg.

 

Koncernstruktur
Moderbolag  
Arbona AB (publ)  
 
Dotterbolag
Arbona Growth AB 100%
Arbona Nordic AB 100%
Arbona Fastighet AB 100%
Siana AB 100%
Eroc Technology AB 100%
Johnsons i Åre El AB 100%
          Johnsons i Östersund El AB (100%)
          Fastighetsaktiebolaget Solbringen 2 i Åre (100%)
 
Intressebolag
Merbona Invest AB 47,5%
BG29Holding AB 30%
          Mindbanque AB (100%)

 

 

 

Kommande bokslutskommuniké

Nästa bokslutskommuniké planeras att offentliggöras den 28 februari 2020.

 

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 55 746 018 SEK, fördelat på 24 776 008 aktier av serie A och 30 970 010 aktier av serie B.

Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A.

 

Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Stockholm den 29 augusti, 2019

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:           martin@arbona.se                                                           Arbona AB (publ)

Mobil:            +46 733 14 14 06

 

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti kl 08:40 CET

190829 Halvårsrapport Arbona

2022 © All rights reserved by Arbona AB