Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
februari 28, 2023

Arbona Ab (publ) publicerar bokslutskommuniké

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké Sammanfattning Juli - December 2022 Januari - December 2022 Kommentar till den finansiella utvecklingen Nettoomsättningen steg under året med 32,1 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till att Johnsons El fortsatt haft en hög aktivitet med ett flertal större projekt under perioden.  Under året har […]
Läs mer...
februari 9, 2023

Arbonas dotterbolag Johnsons El bildar större elinstallationsgrupp

Arbona har tillsammans med övriga ägare i Johnsons i Åre El AB och Jemtel AB bildat ett nytt holdingbolag, Woult AB, samt överlåtit samtliga aktier i Johnsons i Åre El AB och samtliga aktier i Jemtel AB till Woult AB. Efter transaktionerna äger Arbona 40% i Woult AB. Woult AB kommer efter omstrukturering, direkt eller […]
Läs mer...
november 18, 2022

Arbona förvärvar Tyresö Finmekaniska

Arbona AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tyresö Finmekaniska AB samt Konvex Fastighetsförvaltning AB med förväntat tillträde den 1 december 2022. Tyresö Finmekaniska Aktiebolag är en legotillverkare med inriktning mot komponenter i främst rostfritt stål, titan, aluminium och tekniska plaster. Verksamheten startade för mer än 50 år sedan […]
Läs mer...
november 1, 2022

Arbona fullföljer investering i BGOG Invest AB

Arbona har, per den 31 oktober 2022, fullföljt förvärvet av 20% av aktierna i BGOG Invest AB i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i pressrelease per den 18 juli 2022. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin ZetterströmVD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406E-post: martin.zetterstrom@arbona.se Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom […]
Läs mer...
augusti 31, 2022

Arbona publicerar halvårsrapport

Sammanfattning av perioden Januari-juni 2022 Koncernens intäkter uppgick till 36,0 MSEK (27,0 motsvarande period föregående år) Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-3,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -168,5 MSEK (1,1). Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,00). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 293,9 MSEK  (1 397,4) […]
Läs mer...
juli 18, 2022

Arbona avtalar om investering i BGOG Invest AB

Arbona har idag tecknat avtal om att förvärva 20% av aktierna i BGOG-gruppen. Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel på cirka 7,1. Gruppen består av bolagen Likvidum AB och Calculate Group Sweden AB, båda med huvudkontor i Johanneshov i Stockholm. Verksamheternas omsättning det senaste verksamhetsåret uppgick till 54,6 MSEK, vilket innebar en […]
Läs mer...
juni 14, 2022

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK). Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik […]
Läs mer...
maj 16, 2022

Arbona AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2021. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se   Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB