Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
december 6, 2021

Arbona har deltagit i nyemission i TCECUR

Arbona har deltagit i nyemissionen som nyligen genomförts i TCECUR AB (publ). Totalt har Arbona tecknat 483 574 aktier till kursen 32 kr/aktie, för totalt cirka 15,5 Mkr.     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se     Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar […]
Läs mer...
september 28, 2021

Arbona erhåller slutbetalning för PSC-aktier

Arbona har idag erhållit slutbetalning om 1,0 MUSD (8,7 MSEK) avseende försäljningen av aktier i Protein Sciences som Arbona (tidigare Mertiva) tidigare meddelat återstod att utbetalas. Efter denna utbetalning återstår mindre belopp att erhålla utspritt under ett antal år. Dessa belopp är av marginell storlek och Arbona kommer därför inte att pressmeddela särskilt när dessa […]
Läs mer...
augusti 31, 2021

Arbona publicerar halvårsrapport

Jan – Jun 2021 Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (24,3)[1]. Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (-0,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (-1,9). Vinst per aktie uppgick till 0,00 (-0,03). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 397,4 MSEK (132,1) eller 2,67 SEK (1,78) per aktie. Koncernens […]
Läs mer...
augusti 9, 2021

Arbona investerar i ZealiD

Arbona har deltagit i en nyemission i ZealiD. ZealiD är ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för digital identifiering och digitala signaturer. ZealiD:s lösning är en av få som uppfyller den högsta säkerhetsnivån, sk kvalificerade signaturer, enligt EU:s regelverk eIDAS som är giltigt i EU:s 27 medlemsländer. Vidare är ZealiD, så vitt ZealiD och […]
Läs mer...
juni 16, 2021

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK). Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik […]
Läs mer...
maj 26, 2021

Arbona publicerar årsredovisning för 2020

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se   Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och […]
Läs mer...
maj 17, 2021

Kallelse Årsstämma Arbona

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869 kallas härmed till den ordinarie årsstämman 2021 onsdagen den 16 juni 2021. Med hänsyn till den rådande pandemin har styrelsen beslutat att stämman ska hållas utan närvaro av aktieägare, ombud eller andra utomstående parter och att poströstning ska ske innan stämman.   Kallelsen i sin helhet finns publicerad hos […]
Läs mer...
mars 26, 2021

Arbona anställer CFO

Arbona har anställt Sleman Fadel som CFO. Sleman har en bakgrund som auktoriserad revisor från PwC och har därefter innehaft olika chefsroller inom bland annat UC, EF samt som ekonomikonsult i eget bolag för små- och medelstora bolag. Sleman börjar den 3 maj. - ”Jag är väldigt glad att kunna presentera Sleman Fadel som ny […]
Läs mer...
februari 26, 2021

Arbona publicerar bokslutskommuniké för perioden Januari – December 2020

Juli – December 2020 Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,4 MSEK (27,1) Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-1,2). Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,1 MSEK (-0,2). Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 122,0 MSEK (0) Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,3 MSEK (1,4). Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -0,3 MSEK (-8,6). […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB