Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
maj 12, 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet […]
Läs mer...
februari 28, 2022

Arbona publicerar bokslutskommuniké

Juli – December 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 37,5 (28,4) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,0 (1,0) MSEK. Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 8,8 (1,1) MSEK. Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 50,6 (122,0) MSEK. Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 4,2 (1,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 66,7 (124,5) MSEK, […]
Läs mer...
december 15, 2021

Arbona beslutar om incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämmobeslut från den 16 juni 2021, så har styrelsen i Arbona AB (publ) idag beslutat om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.   Programmet består av att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva totalt 522 000 köpoptioner (motsvarande 0,1% av totalt antal aktier) med följande villkor: En köpoption ger rätt […]
Läs mer...
december 13, 2021

Komplettering av pressmeddelande från den 10 december 2021

Det har inkommit önskemål om kompletterande information angående pressmeddelandet från den 10 december 2021, att Arbonas helägda dotterbolag Merbona Invest AB ombildat fastigheten Odin 19 till bostadsrättsförening.   Pressmeddelandet kompletteras därför med följande information: Före ombildningen ägde Merbona Invest AB indirekt 80,16% av fastigheten Bokfört värde på Merbona Invest AB:s andel i fastigheten innan ombildningen […]
Läs mer...
december 10, 2021

Arbonas dotterbolag ombildar fastighet till bostadsrättsförening

Arbonas dotterbolag Merbona Invest AB har ombildat fastigheten Odin 19 till en bostadsrättsförening.   Merbona Invest AB med dotterbolag utträder per idag som medlemmar ur föreningen, och Merbona-koncernen har därmed inte längre några ägarintressen i fastigheten.   Ombildningen innebär en reavinst för Arbona-koncernen om cirka 34 MSEK.     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin […]
Läs mer...
december 6, 2021

Arbona har deltagit i nyemission i TCECUR

Arbona har deltagit i nyemissionen som nyligen genomförts i TCECUR AB (publ). Totalt har Arbona tecknat 483 574 aktier till kursen 32 kr/aktie, för totalt cirka 15,5 Mkr.     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se     Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar […]
Läs mer...
september 28, 2021

Arbona erhåller slutbetalning för PSC-aktier

Arbona har idag erhållit slutbetalning om 1,0 MUSD (8,7 MSEK) avseende försäljningen av aktier i Protein Sciences som Arbona (tidigare Mertiva) tidigare meddelat återstod att utbetalas. Efter denna utbetalning återstår mindre belopp att erhålla utspritt under ett antal år. Dessa belopp är av marginell storlek och Arbona kommer därför inte att pressmeddela särskilt när dessa […]
Läs mer...
augusti 31, 2021

Arbona publicerar halvårsrapport

Jan – Jun 2021 Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (24,3)[1]. Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (-0,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (-1,9). Vinst per aktie uppgick till 0,00 (-0,03). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 397,4 MSEK (132,1) eller 2,67 SEK (1,78) per aktie. Koncernens […]
Läs mer...
augusti 9, 2021

Arbona investerar i ZealiD

Arbona har deltagit i en nyemission i ZealiD. ZealiD är ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för digital identifiering och digitala signaturer. ZealiD:s lösning är en av få som uppfyller den högsta säkerhetsnivån, sk kvalificerade signaturer, enligt EU:s regelverk eIDAS som är giltigt i EU:s 27 medlemsländer. Vidare är ZealiD, så vitt ZealiD och […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB