Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
december 28, 2020

Arbona ökar till 100% i Merbona Invest AB

Arbona har idag förvärvat ytterligare 5%-enheter i Merbona Invest AB för en köpeskilling om 16 Mkr. Innan fusionen mellan Arbona AB och Mertiva AB, så ägde Arbona och Mertiva 47,5% vardera i Merbona Invest AB. Efter fusionen blev Arbonas ägarandel därmed 95%, då Arbona har förlustavdrag var det naturligt att försöka öka ägarandelen till 100%. […]
Läs mer...
november 23, 2020

Flaggningsmeddelande: Arbona ökar till över 10% i Eastnine AB (publ)

Arbona har idag ökar till över 10%:s ägarandel i Eastnine AB (publ).   Den 20 november förvärvade Arbona 410 000 aktier i Eastnine AB (publ). Vidare har aktier i Eastnine som Arbona tidigare innehavt via kapitalförsäkring idag flyttats till vanlig aktiedepå.   Efter dessa transaktioner så äger Arbona 2 240 328 aktier i Eastnine AB (publ), vilket motsvarar […]
Läs mer...
november 16, 2020

Arbona AB (publ) investerar i ljudboksföretaget Nextory

Arbona har investerat c:a 13 MSEK i den nyligen genomförda nyemissionen i ljudboksföretaget Nextory. -  ”Investeringen är relativt marginell för Arbona, men vi tycker att Nextory är ett spännande bolag som verkar inom en intressant bransch, och bolaget uppvisar en imponerande tillväxt. Vi ser fram emot att följa med på bolagets fortsatta utveckling”, säger Martin […]
Läs mer...
november 4, 2020

Fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) genomförd

Bolagsverket registrerade fusionen mellan Arbona AB (publ) ”Arbona” och Mertiva AB (publ) ”Mertiva” den 2 november 2020. De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas aktiebok kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i Arbona. Utbokningen av de nya aktierna i Arbona […]
Läs mer...
oktober 26, 2020

Bolagsverket meddelar tillstånd till fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)

Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Arbona AB (publ) (”Arbona”) och Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) att verkställa fusionen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 2 november 2020. I samband med registreringen av fusionen kommer Mertiva att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Arbona. Som följd av Bolagsverkets tillstånd […]
Läs mer...
augusti 31, 2020

Halvårsrapport Jan-Jun 2020

  Jan – Jun 2020 Koncernens omsättning uppgick till 24,3 MSEK (28,2). Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-2,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (10,5). Vinst per aktie uppgick till -0,03 kr    (0,19). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 132,1 MSEK (118,8) eller 1,78 SEK (2,13) per aktie. Koncernens likvida medel […]
Läs mer...
augusti 5, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Att i enlighet med styrelsens förslag godkänna fusionen med Mertiva AB (publ) enligt fusionsplanen. Under förutsättning att fusionen registreras av Bolagsverket, så beslutade stämman även om en riktad nyemission om 448 133 424 aktier av serie B till förmån för samtliga aktier i Mertiva […]
Läs mer...
juli 6, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA   Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 klockan 10:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.   Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda […]
Läs mer...
juni 30, 2020

Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.   Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.   Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (150 000 SEK).   Till styrelse valdes Håkan […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB