Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
juni 16, 2021

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK). Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik […]
Läs mer...
maj 26, 2021

Arbona publicerar årsredovisning för 2020

Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se .   För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Zetterström VD, Arbona AB (publ) Telefon: 0733-141406 E-post: martin.zetterstrom@arbona.se   Om Arbona AB (publ): Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och […]
Läs mer...
maj 17, 2021

Kallelse Årsstämma Arbona

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869 kallas härmed till den ordinarie årsstämman 2021 onsdagen den 16 juni 2021. Med hänsyn till den rådande pandemin har styrelsen beslutat att stämman ska hållas utan närvaro av aktieägare, ombud eller andra utomstående parter och att poströstning ska ske innan stämman.   Kallelsen i sin helhet finns publicerad hos […]
Läs mer...
mars 26, 2021

Arbona anställer CFO

Arbona har anställt Sleman Fadel som CFO. Sleman har en bakgrund som auktoriserad revisor från PwC och har därefter innehaft olika chefsroller inom bland annat UC, EF samt som ekonomikonsult i eget bolag för små- och medelstora bolag. Sleman börjar den 3 maj. - ”Jag är väldigt glad att kunna presentera Sleman Fadel som ny […]
Läs mer...
februari 26, 2021

Arbona publicerar bokslutskommuniké för perioden Januari – December 2020

Juli – December 2020 Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,4 MSEK (27,1) Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-1,2). Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,1 MSEK (-0,2). Resultat från finansiella anläggningstillgångar uppgick till 122,0 MSEK (0) Resultat från kortfristiga placeringar uppgick till 1,3 MSEK (1,4). Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till -0,3 MSEK (-8,6). […]
Läs mer...
december 28, 2020

Arbona ökar till 100% i Merbona Invest AB

Arbona har idag förvärvat ytterligare 5%-enheter i Merbona Invest AB för en köpeskilling om 16 Mkr. Innan fusionen mellan Arbona AB och Mertiva AB, så ägde Arbona och Mertiva 47,5% vardera i Merbona Invest AB. Efter fusionen blev Arbonas ägarandel därmed 95%, då Arbona har förlustavdrag var det naturligt att försöka öka ägarandelen till 100%. […]
Läs mer...
november 23, 2020

Flaggningsmeddelande: Arbona ökar till över 10% i Eastnine AB (publ)

Arbona har idag ökar till över 10%:s ägarandel i Eastnine AB (publ).   Den 20 november förvärvade Arbona 410 000 aktier i Eastnine AB (publ). Vidare har aktier i Eastnine som Arbona tidigare innehavt via kapitalförsäkring idag flyttats till vanlig aktiedepå.   Efter dessa transaktioner så äger Arbona 2 240 328 aktier i Eastnine AB (publ), vilket motsvarar […]
Läs mer...
november 16, 2020

Arbona AB (publ) investerar i ljudboksföretaget Nextory

Arbona har investerat c:a 13 MSEK i den nyligen genomförda nyemissionen i ljudboksföretaget Nextory. -  ”Investeringen är relativt marginell för Arbona, men vi tycker att Nextory är ett spännande bolag som verkar inom en intressant bransch, och bolaget uppvisar en imponerande tillväxt. Vi ser fram emot att följa med på bolagets fortsatta utveckling”, säger Martin […]
Läs mer...
november 4, 2020

Fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) genomförd

Bolagsverket registrerade fusionen mellan Arbona AB (publ) ”Arbona” och Mertiva AB (publ) ”Mertiva” den 2 november 2020. De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas aktiebok kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i Arbona. Utbokningen av de nya aktierna i Arbona […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB