december 15, 2021

Arbona beslutar om incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämmobeslut från den 16 juni 2021, så har styrelsen i Arbona AB (publ) idag beslutat om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

 

Programmet består av att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva totalt 522 000 köpoptioner (motsvarande 0,1% av totalt antal aktier) med följande villkor:

  • En köpoption ger rätt att förvärva en aktie av serie A i Arbona AB (publ)
  • Löptiden är 3 år, köpoptionen kan nyttjas under perioden 1 december – 31 december 2024
  • Lösenkursen är 2,50 kr/aktie
  • Optionspremien är 0,86 kr/option. Optionspremien bedöms vara marknadsmässig och har beräknats med hjälp av Black-Scholes formel baserat på den vägda aktiekursen under perioden 15 november – 10 december, samt den genomsnittliga volatiliteten för aktien under perioden 1 januari 2021 – 10 december 2021.
  • Förvärv av optionerna ska ske senast den 22 december 2021

 

VD avser att förvärva 313 200 köpoptioner och CFO avser att förvärva 208 800 köpoptioner.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

211215 Arbona beslutar om incitamentsprogram

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram