augusti 21, 2019

Arbona genomför nyemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Den 21 augusti 2019 beslutade styrelsen i Arbona AB att genomföra en företrädesemission av A-aktier som vid full teckning tillför bolaget 25 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv, samt för att amortera på upptaget förvärvslån.

Styrelsen för Arbona AB (”Arbona” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, beslutat att genomföra en emission av A-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie till kursen 1,35 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 30 augusti – 16 september 2019. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 25 Mkr före emissionskostnader.

Bakgrund och Motiv
Arbona är ett långsiktigt investeringsföretag som genom diversifierade investeringar, främst i onoterade bolag och i fastigheter genererar avkastning och riskspridning till dess aktieägare. Under åren 2016 – 2019 har fem investeringar genomförts. Bolaget genomför nu en företrädesemission för att ha kapital för framtida investeringar, samt för att amortera på det förvärvslån som togs upp i samband med investeringen i Merbona Invest AB.

VDs kommentar

  • Vi har börjat bygga upp en spännande och diversifierad portfölj av investeringar i såväl onoterade som noterade bolag och fastigheter. Under kommande 12 månader kommer huvudfokus vara att förvalta och utveckla våra befintliga investeringar, men tilläggsinvesteringar och/eller någon ny mindre investering är också troligt, säger Martin Zetterström, vd Arbona AB.

Villkor i Företrädesemissionen
Styrelsen i Arbona AB (org.nr 556541-8869) beslutade den 21 augusti 2019 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 25 juni 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 18 582 006 aktier av serie A och kan inbringa bolaget ca 25 Mkr vid full teckning.

Den som på avstämningsdagen den 28 augusti 2019 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie A.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 28 augusti 2019. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 augusti 2019. Teckning ska ske från och med den 30 augusti 2019 till och med den 16 september 2019. Teckningskursen har fastställts till 1,35 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Bolaget ca 25 Mkr före emissionskostnader, som bedöms uppgå till cirka 0,5 mkr. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till ca 10 Mkr. Ingen ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

26 augusti       Sista dag för handel med Arbona-aktierna med rätt att erhålla teckningsrätter

27 augusti       Första dag för handel i Arbona-aktierna utan rätt att erhålla teckningsrätter

28 augusti       Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen

29 augusti       Beräknat datum för offentliggörande av investeringsmemorandum

30 augusti       Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

12 september Handel med teckningsrätter avslutas

16 september Teckningsperioden avslutas

20 september Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)

martin@arbona.se

0733-141406

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 08:30 CET.

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

190821 Arbona genomför företradesemission

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram