augusti 31, 2023

Arbona publicerar halvårsrapport H1 2023

Sammanfattning av perioden

Januari-juni 2023

  • Koncernens intäkter uppgick till 21,2 MSEK (36,0 motsvarande period föregående år)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,4 MSEK (-0,7).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-442,5*).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,85*).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 432,6 MSEK (1 293,9) eller 2,74 SEK (2,48) per aktie.
  • Koncernens totala tillgångar uppgick till 1 441,0 MSEK (1 323,7)
  • Koncernens soliditet uppgick till 99,4% (98,3)

*Jämförelsetalen har räknats om enligt nya redovisningsprinciper. Se ytterligare information under “Ändring av redovisningsprinciper”

 

Kommentar till den finansiella utvecklingen

Intäkterna uppgick till 21,2 MSEK (36,0). Minskningen beror på att det dåvarande dotterbolaget Johnsons i Åre El AB avyttrades i januari, så från februari och framåt så består intäkterna endast av intäkter i de kvarvarande dotterbolagen Tyresö Finmekaniska AB och Merbona Invest AB.

Rörelseresultatet uppgick till -2,4 MSEK (-0,7). Försämringen beror dels på att Johnsons El från och med februari inte längre ingår i rörelseresultatet, och dels på ökade goodwillavskrivningar pga förvärvet av Tyresö Finmekaniska AB.

Resultatet efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-442,5). Resultatet har påverkats positivt av den reavinst som uppstod vid försäljningen av Johnsons El till Woult, och senare av Woults försäljning av Johnsons El, Jemtel och Jemtek till Hjo Installation som delvis redovisas som ”Resultat från försäljning av dotterbolag” och delvis som ”Resultat från andelar i intressebolag”. Resultatet har samtidigt påverkats negativt av nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar. Nettoeffekten av dessa finansiella resultatposter uppgick till cirka -2 MSEK.

Koncernens finansiella ställning är stark med 99,4% i soliditet. Den noterade portföljen har utvecklats positivt efter periodens utgång. Värdet på de noterade tillgångarna har efter periodens slut fram till den 29 augusti ökat med 89,5 MSEK.

Den kompletta Halvårsrapporten återfinns i bifogad pdf, samt på www.arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl. 08:30 CET

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram