augusti 31, 2021

Arbona publicerar halvårsrapport

Jan – Jun 2021

  • Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (24,3)[1].
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (-0,8).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (-1,9). Vinst per aktie uppgick till 0,00 (-0,03).
  • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 397,4 MSEK (132,1) eller 2,67 SEK (1,78) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 340,5 MSEK (18,6).

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernens rörelseresultat för perioden belastas av negativa redovisade resultat i dotterbolagen. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-1,9) till följd av erhållna utdelningar från, och mindre reavinster vid omallokering av, de kortfristiga placeringarna.

 

Bolagets tillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, för innehav ägda i kapitalförsäkring har bedömningen gjorts för den totala portföljen i kapitalförsäkring (inte per innehav). Om man skulle värdera de värdepapper som handlas på svensk börs, MTF eller Alternativa Listan till senaste kurs per 2021-06-30, så skulle värdet uppgå till 175 MSEK mer än det bokförda värdet, en ökning med 105 MSEK jämfört med 2020-12-31.

 

Bokfört eget kapital per aktie är oförändrat jämfört med periodens början och uppgår till 2,67 kr/aktie (1,78).

 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arbona.se .

210831 Halvårsrapport Arbona

 

För mer information, kontakta:

 

VD:                 Martin Zetterström

E-post:            martin@arbona.se

Mobil:             +46 733 14 14 06

 

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:50 CET

[1] Jämförelsetalen för föregående år avser Arbona-koncernen före fusionen med Mertiva AB som genomfördes i november 2020.

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram