september 18, 2019

Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 16 september 2019 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 206,7 procent. Arbona tillförs cirka 24,7 MSEK efter emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK motsvarande en teckningsgrad om ca 206,7 procent. 24,8 MSEK tecknades med företrädesrätt (motsvarande ca 99 procent) och 27 MSEK tecknades utan företräde. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut omkring den 19 september 2019. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

När Arbonas företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 74 328 024 stycken, varav 43 358 014 A-aktier och 30 970 010 B-aktier, aktiekapitalet kommer att uppgå till 74 328 023,68 SEK.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic MTF till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas ske i oktober 2019.

Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september kl 7:50 CET.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

190918 Arbonas foretradesemission overtecknad

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram