februari 28, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Januari – December 2016

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,1).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (-0,8). Vinst per aktie uppgick till 0,12 kr (0,0).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 2,8 MSEK (0,3) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 62,9 MSEK (58,4) eller 1,69 SEK (1,57) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 45,6 MSEK (58,5).

Juli – December 2016

• Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0)

• Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,6 MSEK (-0,5).

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (-0,2). Vinst per aktie uppgick till 0,27 kr (0,0).

• Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 7,8 MSEK (0,4) av resultatet.

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade bolag och i fastigheter kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit:

 • Ny VD började i januari 2016
 • Bolaget har bytt namn till Arbona AB (publ)
 • Två investeringar i onoterade bolag har gjorts under perioden, Johnsons El i Åre AB (100%) samt S2Medical AB (20%).
 • Ett 60-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med förvärvskandidater pågår fortlöpande
 • Kassan har kortsiktigt förvaltats mer aktivt (se mer under Kapitalförvaltning nedan)

   

Portföljbolagen

Johnsons El

Johnsons El är Jämtlands ledande installationsfirma inom el, data och säkerhet.
Arbona förvärvade 100% av Johnsons i Åre El AB med dotterbolaget Johnsons i Östersund El AB den 1 september 2016. Johnsons El konsolideras därmed i Arbona AB från och med 1 september. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 26,7 MSEK och ett rörelseresultat om 4,5 MSEK.

Verksamheten har betydande säsongsvariationer och perioden september till december är den mest intensiva perioden varför en stor del av rörelseresultatet genereras under denna period. I tillägg har konjunkturen under 2016 varit god samt att resultatet innehåller engångseffekter på c:a 1 Mkr på grund av att Arbona redovisar enligt K3, där successiv vinstavräkning ska göras på pågående projekt.

S2Medical

S2Medical utvecklar revolutionerande produkter och tjänster inom sårläkning. Arbona förvärvade 20% av S2Medical AB i november 2016. Sedan dess har inledande försäljning kommit igång i Sverige, samt till ett par distributörer i Mellanöstern. Antalet patienter som har behandlats med S2Medicals produkter, både inom brännskador och inom svårläkta sår, ökar fortlöpande med mycket goda behandlingsresultat. Arbona ser positivt på bolagets framtida potential. Än så länge är dock intäkterna blygsamma och en kapitalanskaffning är planerad under 2017 för att möjliggöra en kraftfullare satsning på marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster.

Kapitalförvaltningen

Styrelsen har under 2016 fattat beslut om att förvalta kassan mer aktivt, för att på detta sätt försöka nå en bättre avkastning än bankräntan. Kassan placeras i första hand i svenska noterade aktier och andra värdepapper. Resultatet från kortsiktiga placeringar uppgick under året till 2,8 Mkr.
I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, vilket den 31 december 2016 var anskaffningsvärdet. Värdet för de aktier i portföljen som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 31 December 2016, ca 4 Mkr högre än anskaffningsvärdet. Emellertid så är likviditeten i vissa av dessa aktier låg.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Organisation

Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen Arbona Growth AB, Arbona Nordic AB, Arbona Fastighet AB, Siana AB, Eroc Technology AB och Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund AB).

Arbona AB (publ) har en anställd VD, Martin Zetterström.
Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Erik Gjötterberg.

Årsstämma och förslag till utdelning

Arbona AB:s årsstämma planeras hållas den 22 maj 2017. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016.

Kommande halvårsrapport

Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 28 augusti 2017.

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgår till 37 164 012 SEK fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Mer information finns på www.arbona.se

Stockholm den 28 februari, 2017

VD: Martin Zetterström E-post: martin@arbona.se Mobil: +46 733 14 14 06

Hela rapporten finns här: 170228 Bokslutskommunike Arbona AB

2023 © All rights reserved by Arbona AB