februari 28, 2019

Bokslutskommuniké 2018

Juli – December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

 

 

Januari – December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7  MSEK (73,6)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).

 

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade värdepapper och i fastigheter förekommer. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit:

 • Utveckling och förvaltning av portföljbolagen (se mer nedan)
 • Nyemission i Arbona
 • Nyemission och börsnotering av S2Medical AB
 • Investering i konsultbolaget Mindbanque
 • Kortfristiga placeringar har förvaltats mindre aktivt under året då den kortfristiga portföljen numera utgör en mindre del av Arbonas totala kapital

 

Arbona är med nuvarande kapitalbas i princip fullinvesterat, en nyemission på c:a 24 MSEK genomfördes under året, varav 10 MSEK användes för att amortera på förvärvslån i samband med investeringen i Merbona (efter amorteringen uppgår Arbonas skuld till Mertiva till 20 MSEK). Målsättningen är att ytterligare en nyemission av samma storleksordning ska genomföras under 2019 för att amortera ytterligare på förvärvslånet samt att möjliggöra nya investeringar.

 

 

Portföljbolagen

Johnsons El

Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet.

Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 71,3 MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 MSEK. Under året har även en fastighet i Åre förvärvats för 6,3 MSEK dit Åre-verksamheten planerar att flytta under första halvåret 2019.

 

 

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster inom sårläkning. Arbona äger 13,8% av kapitalet i S2Medical. Under 2018 har två nyemissioner och en börsintroduktion genomförts i S2Medical. Då S2Medical numera är börsnoterat så kommenterar Arbona inte längre S2:s operativa eller finansiella utveckling utan hänvisar till S2Medicals egna pressmeddelanden. Nyemissionen genomfördes till en värdering om 164 MSEK post-money. I och med nyemissionen i samband med börsintroduktionen så klassificeras inte längre innehavet i S2Medical som ett intressebolag. I enlighet med K3-regelverket så har aktierna omklassificerats till långfristiga finansiella anläggningstillgångar och omvärderats till marknadsvärde vid nyemissionstidpunkten. Detta har inneburit en resultateffekt på c:a 18,4 MSEK som redovisas under Resultat från intressebolag i Arbonas koncernredovisning.

 

Merbona Invest

I oktober 2017 investerade 66,5 MSEK mot 47,5% ägarandel i fastighetsbolaget Merbona Invest AB och den 1 november 2017 förvärvade Merbona Invest AB ägarandelar i 4st fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheterna har årliga intäkter uppgående till c:a 10 MSEK. Under 2018 har fokus legat på förvaltning av dessa fastigheter. Merbona upprättar ingen koncernredovisning, men om Merbona skulle upprätta en koncernredovisning så skulle Merbona-koncernens resultat, efter koncernmässiga avskrivningar på fastigheter om 6,7 Mkr, uppgå till c:a -3,7 MSEK efter skatt.

 

Mindbanque

Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB). Omsättningen i Mindbanque uppgick under 2018 till c:a 25 MSEK och resultatet efter skatt till c:a 1,2 MSEK.

 

Kapitalförvaltningen

Under 2018 har endast ett begränsat kapital förvaltats i den kortfristiga portföljen. Resultat från den kortfristiga förvaltningen har under 2018 uppgått till 0,2 MSEK. I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde. Under perioden från 2018-12-31 fram till och med 2019-02-27 så har marknadsvärdet på portföljen sjunkit med c:a 0,7 MSEK, värdeminskningen är till största delen hänförlig till en kursnedgång i Mekonomen.

 

Händelser efter periodens utgång

I februari 2019 sålde Merbona Invest AB sina andelar i fastigheterna Munin 5 och Munin 6. Försäljningen skedde i bolagsform och reavinsten i Merbona Invest AB uppgick till c:a 30 MSEK. Likviden som Merbona fick in vid försäljningen har använts för att amortera på den skuld Merbona haft till Mertiva. Efter denna amortering uppgår Merbonas skuld till 30 MSEK.

 

 

 

Organisation

Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen Arbona Growth AB, Arbona Nordic AB, Arbona Fastighet AB, Siana AB, Eroc Technology AB och Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB).

 

Arbona har ägarandelar i intressebolagen Merbona Invest AB, och Mindbanque AB. Vidare äger Arbona 13,8% av kapitalet i S2Medical AB (publ), som inte längre klassificeras som intressebolag.

 

Arbona AB (publ) har bara en anställd, bolagets VD Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Fredrik Isberg.

 

Årsstämma och förslag till utdelning

Arbona AB:s årsstämma planeras hållas den 4 juni 2019. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

 

Kommande halvårsrapport

Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 29 augusti 2019.

 

 

 

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgår till 55 746 018 SEK fördelat på 24 776 008 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Mer information finns på www.arbona.se

 

 

Stockholm den 28 februari, 2019

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:           martin@arbona.se                                                          Arbona AB (publ)

Mobil:            +46 733 14 14 06

 

190228 Bokslutskommunike Arbona AB

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram