juli 5, 2016

Halvårsrapport Jan-Jun 2016

  • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7)
  • Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier.
  • Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande.
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 52,8 MSEK (58,3).

 

Verksamhet

Arbonas verksamhet består i att söka efter möjligheter att förvärva svenska bolag med en lönsamhetsnivå på 5-20 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även fastighetsinvesteringar kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under perioden har varit:

  • Ny VD har tillträtt
  • Bolaget har bytt namn till Arbona AB
  • Ett 50-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och några indikativa bud lämnats
  • Dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande

 

Kapitalförvaltningen

Styrelsen har under perioden fattat beslut om att förvalta kassan mer aktivt. Den under perioden redovisade förlusten härrör till största delen från en placering i Fortnox-aktier. Investeringen gjordes efter det att Visma lagt ett bud på Fortnox. Bedömningen gjordes att sannolikheten för att budet från Visma skulle gå igenom var mycket stor och den riskjusterade avkastningen på en investering i Fortnox bedömdes således vara hög, samt relativt okorrelerad med börsen i övrigt. Precis innan halvårsskiftet drog Visma tillbaka budet (pga att Konkurrensverket valt att ta upp ärendet till prövning) varpå Fortnox-aktien föll kraftigt. Det finns därför en resultatförd orealiserad värdeförändring i Fortnox i resultaträkningen. Efter bokslutperiodens utgång har dock kursen återhämtat sig något.

 

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

Organisation

Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB och Arbona Fastighet AB.

 

Arbona har en anställd VD, Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Erik Gjötterberg.

 

Övrig information

 

Kalendarium

2017-02-27     Bokslutskommuniké 2016

 

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgår till 37 164 012 SEK fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen.  Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Hela rapporten finns att läsa i pdf-filen som bifogas detta pressmeddelande.

Mer information finns på www.arbona.se

 

 

Stockholm den 5 juli, 2016

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:          martin@arbona.se                                                        Arbona AB (publ)

Mobil:           +46 733 14 14 06

160705 Halvarsrapport Arbona AB

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram