augusti 31, 2022

Arbona publicerar halvårsrapport

Sammanfattning av perioden

Januari-juni 2022

  • Koncernens intäkter uppgick till 36,0 MSEK (27,0 motsvarande period föregående år)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-3,8).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -168,5 MSEK (1,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,00).
  • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 293,9 MSEK  (1 397,4) eller 2,48 SEK (2,67) per aktie.
  • Koncernens totala tillgångar uppgick till 1 323,7 MSEK (1 423,5)
  • Koncernens soliditet uppgick till 98,3 % (98,5)

 

Kommentar till den finansiella utvecklingen

Nettoomsättningen steg under perioden med 33,3 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till att Johnsons El fortsatt haft en hög aktivitet med ett flertal större projekt under perioden.  Koncernens resultat efter skatt belastas av nedskrivningar av noterade och onoterade innehav om 169,7 MSEK, främst till följd av börsens utveckling. Koncernen är fortfarande finansiellt stark och soliditeten uppgick till 98,3 % (98,5) vid utgången av perioden.

Den kompletta Halvårsrapporten återfinns i bifogad pdf, samt på www.arbona.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022, kl 08:50

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Länk till rapporten

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram