maj 12, 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Kallelse Årsstämma Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram