april 24, 2023

Kallelse till årsstämma 2023 i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43, Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj, dels senast den 12 maj till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 maj, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till arsstamma@arbona.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer. I anmälan ska också, i förekommande fall, anges det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se .

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning

10. Beslut om indragning av egna aktier

11. Beslut om ändring i bolagsordningen

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Fastställande av arvoden (punkt 8)

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, arvodet skall dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Till revisorerna föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Fredrik Grevelius, Fredrik Isberg och Andreas Bergsten intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Martin Zetterström som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av Baker Tilly Umeå AB intill slutet av nästa årsstämma med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Beslut om indragning av egna aktier (punkt 10)

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 3 126 004,998564 kronor genom indragning av 3 126 005 egna aktier av serie A som innehas av Bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (B) nedan, med ett belopp som överstiger det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1 på Bolagets hemsida.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

I syfte att aktiekapitalet inte ska minska efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 3 635 348,339564 kronor, vilket överstiger det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt (A) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Genom den föreslagna ökningen ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 522 970 791,101 kronor, motsvarande ett kvotvärde per aktie om 1,007 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten enligt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut i enlighet med (A) och (B) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om ändring i bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bestämmelse intas i bolagsordningen under §5 med lydelsen:

Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A, dock lägst 20 000 aktier, som skall omvandlas till aktier av serie B. Bolaget ska därefter utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.”

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.arbona.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen som innebär att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 522 461 348 aktier, fördelat på 74 328 024 aktier av serie A (med en röst vardera) samt 448 133 424 aktier av serie B (med 1/10-dels röst). Sammanlagt antal röster uppgår således till 119 141 366.

Stockholm april 2023, Styrelsen i Arbona AB (publ)

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram