juni 1, 2020

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 11:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 juni 2020, dels senast onsdagen den 24 juni 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 24 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post till arsstamma@arbona.se. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 12. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning
 13. Beslut om ändring av bolagsordning
 14. Beslut om fusion med Mertiva AB (publ)
 15. Stämmans avslutande

 

 

Punkt 7b – Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

 

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, arvodet ska dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Till revisorerna föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Punkt 9 – Val av styrelse m.m.

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Fredrik Grevelius och Fredrik Isberg samt nyval av Andreas Bergsten för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Martin Zetterström som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av Baker Tilly Umeå AB intill slutet av nästa årsstämma med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 10 – Ändring av bolagsordning

Större aktieägare föreslår att bolagsordningen ändras så att aktier av serie B med 1/10-dels röst införs.

 

 

Punkt 11 – Fusion med Mertiva AB (publ)

Större aktieägare föreslår att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona AB (publ). Fullständig fusionsplan kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

 

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.arbona.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid årsstämman.

 

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Arbona AB (publ), Biblioteksgatan 29, 114 35 eller per e-post till arsstamma@arbona.se.

 

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 74 328 024 aktier, fördelat på 43 358 014 aktier av serie A samt

30 970 010 aktier av serie B. Antalet röster uppgår vid kallelsen till 46 455 015 röster (där A-aktier har 1 röst och B-aktier 1/10-dels röst). I god tid före avstämningsdagen för årsstämman bedöms ändringen i bolagsordningen, som beslutades på extra bolagsstämma den 26 maj 2020, vara registrerad och verkställd, varför det på avstämningsdagen och på årsstämman bedöms endast finnas 74 328 024 aktier av serie A med 1 röst vardera, dvs sammanlagt 74 328 024 röster.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

 

Stockholm juni 2020, Styrelsen i Arbona AB (publ)

200601 Kallelse Arsstamma Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram