april 27, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj klockan 14:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 maj, dels senast den 19 maj till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 maj, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post till arsstamma@arbona.se  . Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se .

 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om ändring av bolagsordning
  7. Beslut om val av styrelse
  8. Avslutande av stämman

 

Förslag till beslut:

 

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen i Arbona AB (publ) föreslår bl a en ändring av bolagsordningen så att det endast finns ett aktieslag, A-aktier, samt att möjligheten till styrelsesuppleanter införs.

 

Punkt 8 – Beslut om val av styrelse

Större aktieägare föreslår att Martin Zetterström, VD i Arbona AB (publ) väljs in som styrelseledamot. Inga förändringar av styrelsen i övrigt föreslås.

 

Dokumentation

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida i god tid före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

 

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Arbona AB (publ), Biblioteksgatan 29, 114 35 eller per e-post till post arsstamma@arbona.se.

 

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 74 328 024 aktier, fördelat på 43 358 014 aktier av serie A samt

30 970 010 aktier av serie B. Antalet röster uppgår vid kallelsen till 46 455 015 röster (där A-aktier har 1 röst och B-aktier 1/10-dels röst).

 

Stockholm april 2020, Styrelsen i Arbona AB (publ)

200427 Kallelse extra bolagsstämma Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram