september 15, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Arbona ABs största aktieägare, Triega AB, kallas aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2023 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm.

Triega AB önskar ändra bolagsordningen med följande motiv:

Orsaken till att Triega AB begärt denna bolagsordningsändring är att Triega AB, innan sammanslagningen av aktier till ett aktieslag i augusti 2023, hade mindre än 50 % av rösterna i Bolaget. I och med sammanslagningen ökade röstandelen till drygt 60%, vilket Triega anser är till nackdel för både Bolaget och Triega AB. Triega önskar därför ändra bolagsordningen för att kunna stämpla om delar av aktieinnehavet till B aktier så att röstandelen åter understiger 50%. Förslaget innebär att B aktien, till skillnad från innan sammanslagningen till ett aktieslag, inte kommer att vara noterad.”

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 oktober, dels senast den 12 oktober till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 9 oktober, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till arsstamma@arbona.se. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordning

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 6 – Ändring av bolagsordning

Föreslaget är att bolagsordningen ändras så att det får finnas två aktieslag i Bolaget; A-aktier med 10 röster och B-aktier med 1 röst. Samtliga befintliga aktier i Bolaget blir A-aktier. Ägare av A-aktier kan begära att en del av deras aktier stämplas om till B-aktier, B-aktien kommer inte att noteras. Komplett förslag på ny bolagsordning återfinns i Bilaga 1.

Dokumentation

Denna kallelse och den föreslagna nya bolagsordningen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.arbona.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid kallelsen till 519 335 443.

Styrelsen för Arbona AB (publ)

Stockholm, september 2023

Bilaga 1

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram