juli 6, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA

 

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 klockan 10:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 juli, dels senast den 30 juli till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 30 juli, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post till arsstamma@arbona.se. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se.

 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om fusion med Mertiva AB (publ)
  7. Beslut om ändring av bolagsordning
  8. Stämmans avslutande

 

 

Förslag till beslut:

 

Punkt 6 – Fusion med Mertiva AB (publ)

Större aktieägare har föreslagit att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B (med 1/10-dels röst) i Arbona AB (publ). Under förutsättning att stämman röstar för förslaget så innebär det att 448 133 424 nya aktier av serie B emitteras. Fullständig fusionsplan finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Punkt 7 – Ändring av bolagsordning

Under förutsättning att stämman röstar för förslaget i punkt 6, så föreslår styrelsen att gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier ändras så att aktiekapitalet minst ska uppgå till 510 000 000 kronor och högst  2 040 000 000 kronor, samt att antal aktier minst ska uppgå till 510 000 000 aktier och högst 2 040 000 000 aktier.

 

 

 

Dokumentation

Fusionsunderlag samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.arbona.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid stämman.

 

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Arbona AB (publ), Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm eller per e-post till arsstamma@arbona.se.

 

Övrig information

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid kallelsen till 74 328 024 aktier och röster.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

Stockholm juli 2020, Styrelsen i Arbona AB (publ)

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram