december 4, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2019 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Biblioteksgatan 29, 2 tr i Stockholm.

 

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 december, dels senast den 14 december till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 december, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post till arsstamma@arbona.se  . Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se .

 

 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om överlåtelse av aktier i Johnsons El till ledande befattningshavare
  7. Avslutande av stämman

 

 

Förslag till beslut:

 

Punkt 7 – Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till ledande befattningshavare

Styrelsen i Arbona AB (publ) föreslår att styrelsen i Arbona AB (publ) ges mandat att intill tiden för nästa ordinarie stämma, vid ett eller flera tillfällen överlåta aktier i dotterbolaget Johnsons i Åre El AB (556135-1395) eller något av dess dotterbolag till ledande befattningshavare i dessa bolag. Mandatet föreslås maximalt omfatta 20 procent av aktierna i respektive bolag, och priset per aktie ska vara marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare i Johnsons-koncernen kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

 

Beslutet faller under 16 kap Aktiebolagslagen, vilket innebär att för beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

 

Dokumentation

Kallelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida i god tid före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

 

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Arbona AB (publ), Biblioteksgatan 29, 114 35 eller per e-post till post arsstamma@arbona.se.

 

 

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 74 328 024 aktier, fördelat på 43 358 014 aktier av serie A samt

30 970 010 aktier av serie B.

 

Stockholm december 2019, Styrelsen i Arbona AB (publ)

191204 Kallelse extra bolagsstämma Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram