juni 21, 2018

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.
  • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  • Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 150 000 SEK (150 000 SEK).
  • Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Andreas Bergsten (omval) och Fredrik Isberg (nyval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudrevisor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 50 000 000 stamaktier (ej preferensaktier) mot kontant betalning.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

180620 Kommunike från årsstämma

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram