juni 16, 2021

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.
  • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  • Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK).
  • Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik Isberg (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Bergsten (omval), samt Martin Zetterström som suppleant (omval).
  • Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren (omval) som huvudrevisor.
  • Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden till nästa ordinarie årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier som redan ägs av Bolaget och/eller köpoptioner utställda på dessa aktier. Styrelsen bemyndigades att erbjuda ledande befattningshavare i Bolaget att förvärva sådana aktier och/eller köpoptioner. Bemyndigandet omfattar maximalt 522 000 aktier (0,1% av antal aktier) i Arbona AB (publ) eller köpoptioner utställda på dessa aktier.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

210616 Kommunike fran arsstamma

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram