maj 23, 2023

Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.
  • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  • Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK).
  • Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik Isberg (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Bergsten (omval), samt Martin Zetterström som suppleant (omval).
  • Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren (omval) som huvudrevisor.
  • Stämman godkände styrelsens förslag om att dra in 3 126 005 egna aktier av serie B, samt att genomföra en fondemission om 3 635 348 kronor så att aktiekapitalet uppgår till 522 970 791 kronor.
  • Stämman godkände att bolagsordningen ändras genom att lägga till en paragraf med omvandlingsförbehåll som gör det möjligt att, för den aktieägare som så önskar, stämpla om aktier av serie A till serie B.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram