juni 30, 2020

Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

 

  • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

 

  • Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (150 000 SEK).

 

  • Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik Isberg (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Bergsten (nyval), samt Martin Zetterström som suppleant (omval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren (omval) som huvudrevisor.

 

  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att möjligheten att emittera B-aktier med 1/10-dels röst införs.

 

  • Såsom tidigare har pressmeddelats, så behandlades frågan om beslut om fusion med MertivaAB (publ) inte på denna årsstämma, utan kommer istället att behandlas på en kommande extra bolagsstämma.

 

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

200630 Kommunike fran arsstamma

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram