Pressmeddelanden

News order

News order

Category Selection

Category Selection
  • Alla
  • Icke-regulatoriska
  • Regulatoriska
  • Finansiella rapporter
november 2, 2017

Merbona gör sin första investering

Merbona Invest AB, där Arbona äger 47,5%, gör sin första investering genom att förvärva ägarandelar (varierande mellan 60-80%) i 4st fastigheter i Stockholm. Fastigheterna består av en blandning av bostäder och lokaler. Merbonas andel av hyresintäkterna uppgår till c:a 10 Mkr per år.   För mer information, vänligen kontakta: Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ) […]
Läs mer...
oktober 31, 2017

S2Medical lämnar in två patentansökningar

S2Medical utvecklar produkter och tjänster för behandling av brännskador och svårläkta sår. S2Medical har nyligen lämnat in två nya patentansökningar:   Negative Pressure Wound Therapy En medicinteknisk produkt för undertrycksbehandling av sår, så kallad negative pressure wound therapy (NPWT) där sårvätskan absorberas direkt i slangen istället för i anslutning till såret eller i en kanister. […]
Läs mer...
oktober 30, 2017

Arbona investerar i fastighetsinvesteringsbolag och beslutar om nyemission

Arbona investerar tillsammans med två andra parter i det nybildade fastighetsinvesteringsbolaget Merbona Invest AB. Arbonas investering uppgår till 66,5 Mkr och ger en ägarandel på 47,5%. Merbona Invest AB är ett nybildat bolag och har för närvarande inga investeringar. Syftet med Merbona Invest är att kunna investera i fastigheter, fastighetsrelaterade obligationer och andra relaterade projekt. […]
Läs mer...
augusti 28, 2017

Halvårsrapport 2017

Jan – Jun 2017 Koncernens omsättning uppgick till 35,0 MSEK (0). Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,7). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (-5,6). Vinst per aktie uppgick till 0,03 kr    (-0,15). Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till 2,9 MSEK (-5,0). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 64,3 MSEK (52,7) eller […]
Läs mer...
augusti 13, 2017

Arbona deltar i nyemission i S2Medical AB

Arbona äger sedan tidigare 20% i S2Medical AB. Den 9 augusti 2017 har slutliga avtal ingåtts avseende en nyemission om 10 Mkr i S2Medical AB till en pre-money värdering om 50 Mkr. Arbona tar sin andel i nyemissionen genom att investera 2 Mkr, och bibehåller därmed sin ägarandel om 20%. Resterande 8 Mkr investeras av […]
Läs mer...
maj 22, 2017

Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 150 000 SEK (100 000 SEK). Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), […]
Läs mer...
maj 16, 2017

Kompletterande information inför årsstämma

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 8) Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 150 000 SEK (100 000). Som huvudregel föreslås gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om förslaget om tre styrelseledamöter vinner bifall, så innebär detta att ordföranden erhåller 75 000 SEK och övriga […]
Läs mer...
maj 8, 2017

Arbona publicerar Årsredovisning 2016

Arbona AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.arbona.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arbona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:30 CET. För ytterligare […]
Läs mer...
april 20, 2017

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Hagaparken, Karlavägen 100, Stockholm.   Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 maj 2017, dels […]
Läs mer...
2022 © All rights reserved by Arbona AB