februari 28, 2018

Bokslutskommuniké 2017

 

 

Januari – December 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till 74,5 MSEK (26,5)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (2,9).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (4,6). Vinst per aktie uppgick till 0,13 kr (0,12).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 10,4 MSEK (2,8) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 68,0 MSEK (62,9) eller 1,83 SEK (1,69) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 10,2 MSEK (45,7).

 

Juli – December 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till 39,9 MSEK (26,5)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,0 MSEK (3,6).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (10,1). Vinst per aktie uppgick till 0,10 kr (0,27).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 7,6 MSEK (7,8) av resultatet.

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade värdepapper och i fastigheter förekommer. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit:

 • Utveckling av portföljbolagen (se mer nedan)
 • Säkrad kapitalanskaffning i S2Medical AB
 • Investering i fastighetsbolaget Merbona Invest AB
 • Kortfristiga placeringar har successivt sålts under året för att frigöra kapital till investeringar i portföljbolagen

 

Arbona är med nuvarande kapitalbas i princip fullinvesterat, en nyemission i Arbona är därför planerad. Målsättningen är att nyemissionen ska genomföras under Q2 2018 (till skillnad mot tidigare kommunicerat Q1 2018). Arbona har tagit upp ett lån om 30 Mkr för att kunna genomföra investeringen i Merbona Invest, avsikten är att detta lån ska återbetalas när nyemissionen är genomförd.

 

Portföljbolagen

Johnsons El

Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet.

Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 74,5 MSEK och ett rörelseresultat om -1,8 MSEK. Det negativa resultatet beror till största del på förluster i ett par stora fastprisprojekt. En strategisk översyn av verksamheten i Johnsons El har inletts.

 

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster inom sårläkning. Arbona äger 20% i S2Medical. Under 2017 har en nyemission i S2Medical genomförts där 10 Mkr tillförts i nytt kapital, och nya delägare i form av det Hong Kong baserade Big State Investment Ltd har investerat i bolaget. Vidare har distributionsavtal tecknats med ett flertal distributörer i Mellanöstern. I Sverige har försäljningsinsatser riktade mot sjukhus och vårdcentraler inletts under hösten. Försäljningsintäkterna för S2Medical uppgick under 2017 till 843 kSEK och rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK. Arbona redovisar resultatet från S2Medical som Resultatandelar från Intressebolag och goodwill skrivs av på 5 år. Aktierna i S2Medical är bokförda till 3,3 MSEK i Arbonas koncernredovisning. Nyemissionen genomfördes till en värdering om 60 MSEK post-money, vilket implicit värderar Arbonas andel till 12 MSEK. Arbona ser fortsatt positivt på utvecklingen och potentialen i S2Medical. Under våren 2018 är en ny kapitalanskaffning planerad i S2Medical.

Merbona Invest

I oktober 2017 investerade Arbona 66,5 MSEK i fastighetsbolaget Merbona Invest AB. 1 november 2017 förvärvade Merbona Invest AB ägarandelar i 4st fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheterna har årliga intäkter uppgående till c:a 10 MSEK. Fokus för Merbona Invest kommer under 2018 att vara att förvalta dessa fastigheter. Aktierna i Merbona Invest AB är bokförda till anskaffningsvärde i bokslutet.

Kapitalförvaltningen

Under 2017 har merparten av den kortsiktiga portföljen avvecklats för att frigöra kapital till investeringar i portföljbolagen ovan. Resultat från kapitalförvaltningen har under 2017 uppgått till 10,4 MSEK. I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, vilket den 31 december 2017 var anskaffningsvärdet. Värdet för de aktier i portföljen som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 31 december 2017, ca 1 Mkr högre än anskaffningsvärdet. Emellertid så är likviditeten i vissa av dessa aktier låg.

Händelser efter periodens utgång

I januari 2018 förvärvade Arbona 30% i konsultbolaget Mindbanque AB, ett managementkonsultbolag inriktat mot bank- och finanssektorn som omsätter drygt 30 Mkr.

Organisation

Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen Arbona Growth AB, Arbona Nordic AB, Arbona Fastighet AB, Siana AB, Eroc Technology AB och Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB).

I tillägg har Arbona ägarandelar i intressebolagen Merbona Invest AB, Mindbanque AB och S2Medical AB.

Arbona AB (publ) har bara en anställd, bolagets VD Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Erik Gjötterberg.

Årsstämma och förslag till utdelning

Arbona AB:s årsstämma planeras hållas den 20 juni 2018. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Kommande halvårsrapport

Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 31 augusti 2018.

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgår till 37 164 012 SEK fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Mer information finns på www.arbona.se

Stockholm den 28 februari, 2018

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:           martin@arbona.se                                                          Arbona AB (publ)

Mobil:            +46 733 14 14 06

180228 Bokslutskommunike Arbona AB

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram