augusti 28, 2017

Halvårsrapport 2017

Jan – Jun 2017

  • Koncernens omsättning uppgick till 35,0 MSEK (0).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,7).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (-5,6). Vinst per aktie uppgick till 0,03 kr    (-0,15).
  • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till 2,9 MSEK (-5,0).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 64,3 MSEK (52,7) eller 1,73 SEK (1,42) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 52,0 MSEK (52,8).

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade bolag och i fastigheter kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen.

Väsentliga aktiviteter under första halvåret 2017 har varit:

  • Utveckling av portföljbolagen (se mer under Portföljbolagen nedan).
  • Utvärdering av nya investeringsmöjligheter. Ett 20-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med förvärvskandidater pågår fortlöpande.
  • Aktiv förvaltning av kassan (se mer under Kapitalförvaltning nedan).

 

 

Portföljbolagen

Johnsons El

Johnsons El är Jämtlands ledande installationsfirma inom el, data och säkerhet.

Arbona förvärvade Johnsons El i september 2016. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 35 MSEK och ett rörelseresultat om 85 tkr. Resultatet är i nivå med förväntningarna då verksamheten präglas av stora säsongsvariationer. För andra halvåret förväntas ett bättre resultat än för första halvåret.

 

Simon Jörgensen, tidigare platschef i Östersund, har under våren utsetts till VD för Johnsons El-koncernen.

 

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster för behandling och läkning av brännskador och kroniska sår. Arbona förvärvade 20% av S2Medical AB i november 2016. Sedan dess har inledande försäljning kommit igång i Sverige, samt till ett par distributörer i Mellanöstern. Ytterligare distributörer har kontrakterats under våren.  S2Medical uppvisar ett nettoresultat om 1,9 Mkr för perioden (varav Arbona redovisar 20% av detta som Resultat från intresseföretag som tillsammans med avskrivning av Goodwill i S2Medical uppgår till -604 tkr). Under våren 2017 har en kapitalanskaffningsprocess drivits för att ta in kapital för att finansiera S2Medical i ytterligare cirka 12 månader. Efter rapportperiodens utgång har en nyemission genomförts i S2Medical där Big State Investment International Ltd, ett Hong Kong-baserat investeringsföretag, investerar 8 Mkr och Arbona investerar 2 Mkr på en värdering om 50 Mkr pre-money (dvs. 60 Mkr post-money). Ingen uppskrivning av värdet av Arbonas aktier i S2Medical har gjorts med anledning av nyemissionen. Big State är också huvudägare i ett kinesiskt sårvårdsbolag, HVHA Medical Technology Development Co. Ltd, och avsikten är att HVHA ska distribuera S2Medicals produkter i Kina.

 

Kapitalförvaltningen

Arbona har fortsatt med en mer aktiv förvaltning av kassan under 2017. Kassan placeras i första hand i svenska noterade aktier och andra värdepapper. Resultatet från kortsiktiga placeringar uppgick under perioden till 2,9 Mkr (-5,0).

I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, vilket per den 30 juni 2017 var anskaffningsvärdet. Värdet för de aktier i portföljen som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 30 juni 2017, cirka 5,2 Mkr högre än anskaffningsvärdet. Det ska dock noteras att likviditeten i vissa av dessa aktier är låg.

 

Händelser efter periodens utgång

Nyemission i S2Medical (se under Portföljbolagen – S2Medical AB ovan).

 

Organisation

Arbona-koncernen består av moderbolaget Arbona AB (publ), dotterbolagen Arbona Growth AB, Arbona Nordic AB, Arbona Fastighet AB, Siana AB, Eroc Technology AB och Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund AB), vidare äger Arbona AB 20% i intressebolaget S2Medical AB.

 

Arbona AB (publ) har en anställd VD, Martin Zetterström.

Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Andreas Bergsten och Erik Gjötterberg.

 

Kommande bokslutskommuniké

Nästa bokslutskommuniké planeras att offentliggöras den 28 februari 2018.

 

Arbonas aktie

Aktiekapitalet uppgår till 37 164 012 SEK fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till NGM Nordic MTF. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet ARBO MTF A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn ARBO MTF B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I Arbona finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Redovisningsprinciper och granskning

Redovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3-regelverket) för koncernen och moderbolaget. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Stockholm den 28 augusti, 2017

 

VD:                Martin Zetterström

E-post:           martin@arbona.se                                                          Arbona AB (publ)

Mobil:            +46 733 14 14 06

170828 Halvårsrapport Arbona

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram