augusti 31, 2020

Halvårsrapport Jan-Jun 2020

 

Jan – Jun 2020

  • Koncernens omsättning uppgick till 24,3 MSEK (28,2).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-2,8).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (10,5). Vinst per aktie uppgick till -0,03 kr    (0,19).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 132,1 MSEK (118,8) eller 1,78 SEK (2,13) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 18,6 MSEK (13,5).

 

 

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2020 har varit:

  • Strukturaffär i Johnsons El med Jemtel AB och Jemtel Krafteknik AB (annonserades 2019 men tillträddes i början på 2020), samt försäljning av aktier till VD i Johnsons El.
  • Corona-pandemin bröt ut i världen och i Sverige. Initialt fick Corona-pandemin betydande påverkan på efterfrågan i våra portföljbolag. Nu är bedömningen i samtliga portföljbolag att läget i stort har stabiliserats med begränsad påverkan på efterfrågan och verksamhet för närvarande.
  • Medverkande i rekrytering av ny VD till TCECUR AB (publ).
  • Samtliga B-aktier i Arbona har omvandlats till A-aktier.
  • Fusion har föreslagits mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) där varje aktie i Mertiva ska ge rätt till 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona. Extra bolagsstämmor i bägge bolagen har efter periodens utgång beslutat om att genomföra fusionen.

 

200831 Halvårsrapport Arbona

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-postmartin.zetterstrom@arbona.se

 

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl 08:30 CET

2023 © All rights reserved by Arbona AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram